Domeinen

Fysiek domein

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Beschrijving

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is een prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

De kern van ons economisch beleid is dat ondernemerschap een dragende bouwsteen is voor een waarde(n)volle samenleving. Economie “betaalt” brede welvaart en economie geeft ook invulling aan brede welvaart (inclusieve arbeidsmarkt, klimaatneutraal en natuur inclusief).

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. We verwachten dat het aantal banen en het innovatievermogen groeit.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven. De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie, bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie. We stimuleren ondernemen met een maatschappelijke bijdrage.

Klik hier voor alle programma's en doelen.

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

2.051.647

247.040

1.804.607

300.000

110.807

1.993.800

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

53.019

0

53.019

425.000

0

478.019

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

4.448.746

1.575.791

2.872.955

0

107.779

2.765.176

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

232.734

0

232.734

0

0

232.734

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

21.115.219

126.177

20.989.042

0

0

20.989.042

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

516.726

0

516.726

0

0

516.726

Totaal

28.418.091

1.949.008

26.469.083

725.000

218.586

26.975.497

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2022

Resterend krediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025 en verder

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven

291.037.811

259.791.154

31.246.657

14.782.187

7.551.982

8.912.488

Doel 5.1.2 Veranderende economie

2.405.283

1.159.561

1.245.722

638.300

607.422

Doel 5.2.1 Economische positie

123.511.811

24.288.186

99.223.625

8.435.690

24.823.047

65.964.888

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

50.000

0

50.000

50.000

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

2.659.256

1.871.994

787.262

787.262

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

32.989.306

2.051.994

30.937.312

637.312

12.000.000

18.300.000

Totaal

452.653.467

289.162.889

163.490.578

25.330.751

44.982.451

93.177.376

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 5 .

Overzicht bestedingsvoorstellen

Structurele bestedingsvoorstellen

2024

2025

2026

2027

13

Duurzame economische ontwikkeling

500.000

500.000

500.000

500.000

14

Toerisme 

     310.000

     310.000

      310.000

      310.000

15

Cultuur 

     795.000

     795.000

      795.000

      795.000

Dekking coalitieakkoordgelden voor cultuur

   -795.000

   -795.000

     -795.000

     -795.000

 

Incidentele bestedingsvoorstellen

2024

2025

2026

2027

12

Port of Zwolle

118.000

118.000

118.000

118.000

13

Circulaire economie 

       425.000

14

Evenementen 

       110.000

15

Cultuur 

       705.000

Dekking uit coalitieakkoord gelden voor cultuur

      -705.000

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25