Financiën

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Begrotingsaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

1.373.392

8.147.298

-2.555.861

454.342

Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves

-1.373.392

-8.027.592

2.682.901

-225.396

Begrotingssaldo na bestemming

0

119.706

127.040

228.946

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

15.700.000

24.500.000

2.000.000

0

Structureel begrotingssaldo

15.700.000

24.619.706

2.127.040

228.946

Specificatie incidentele baten en lasten

Programma 1 Samen Sterk in Zwolle

3.091.802

2.917.507

827.540

0

Lasten

Hervormingsagenda Sociaal Domein

440.000

440.000

SHP opbouwwerk Travers

130.000

130.000

Afronden borging Doorbraakmethode

139.575

Aanpak mensenhandel, deel capaciteit

71.000

Herdenkingsmonument Keti Koti

130.000

Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige

150.000

200.000

250.000

Investeren in gewone leven

50.000

100.000

100.000

Jongerenplatform

75.000

Think op school

35.000

70.000

Beleidsadviseur Huiselijk Geweld

92.899

Begeleiding ex-gedetineerden

43.421

Beroepsonderwijs (zwolse9) & Arbeidsmarkt

130.000

130.000

130.000

Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers

2.206.753

2.380.604

2.312.916

1.754.858

Onderhoudsreserve sportaccommodaties

150.997

150.997

Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra

126.428

126.428

Diversiteit en inclusie beleid

115.000

115.000

115.000

Samen Zwolle

320.000

320.000

Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026

192.540

172.540

162.540

Nu Niet Zwanger

107.971

107.971

Vindplaats schulden

76.500

Formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling

292.500

292.500

Formatieuitbreiding SWT

700.000

700.000

Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermend thuis

390.000

390.000

Ondertussengroep Statushouders

744.015

592.014

Project sturingsinformatie jeugd

218.000

Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

140.929

140.929

Kinderraad- en burgemeester

68.400

Baten

Dekking reserve NUTVW formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling

-292.500

-292.500

Dekking reserve NUTVW vindplaats schulden

-76.500

Dekking reserve NUTVW Nu niet zwanger

-43.933

-43.933

Dekking reserve NUTVW project sturingsinformatie jeugd

-118.000

Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers

-130.000

-130.000

Dekking Provinciale bijdrage ondertussengroep Statushouders

-244.015

-92.014

Dekking reserve beschermd wonen lokaal inrichten beschermd wonen

-390.000

-390.000

Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine

-2.487.753

-2.380.604

-2.312.916

-1.754.858

Dekking rijksbijdrage ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige

-150.000

Onderhoudsreserve sportaccomodatie

-150.997

-150.997

Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra

-126.428

-126.428

Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid

832.309

738.174

262.275

0

Lasten

Extra inzet toeslagenaffaire

276.149

Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders

318.756

262.725

262.275

Rol organisatieadviseur verlengen

114.313

76.209

Kwaliteitsmedewerkers Wijkteams

399.240

399.240

Baten

Dekking rijksbijdrage extra inzet toeslagenaffaire

-276.149

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

2.430.000

800.000

800.000

0

Lasten

Culturele evenementen

50.000

Circulaire economie

425.000

Podiumgezelschap

260.000

Creative works

12.500

Kunstwegen

12.500

Hybride productienetwerk

140.000

Artpitch 038

25.000

Aanpak bedrijventerreinen

300.000

300.000

300.000

Ons Stadshart van Morgen (programmakosten en placemaking)

500.000

500.000

500.000

Cultuur

705.000

Baten

Programma 6 Toekomstgerichte stad

7.887.297

3.452.560

1.330.700

0

Lasten

Team Wonen

116.000

116.000

Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie)

113.200

113.200

113.200

Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester

300.000

300.000

Aanvulling Omgevingsvisie

743.627

258.860

Regieteam stedelijke ontwikkeling (v.h. regie versnelling woningbouw)

405.000

Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

650.000

650.000

Visie Holtenbroek

339.000

Flexwoningen

300.000

300.000

300.000

ECO-team

350.000

350.000

350.000

Autoloze zondag

50.000

Verzwaren electriciteitsnet (vervolg 2023)

100.000

100.000

Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA)

109.000

klimaatadaptatie

500.000

NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle

478.000

Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie

55.000

Omgevingswet gerelateerde activiteiten

1.080.000

682.000

Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw

565.000

250.000

Beter benutten bestaande voorraad

100.000

30.000

Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting

30.000

CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten)

340.000

340.000

Zero Emissie Zone CDOKE

386.737

386.737

Energietransitie

3.405.181

Netcongestie

400.000

Groen als leidend kader voor omgevingsvisie

17.500

17.500

17.500

Verhogen budget wijkinitiatieven

50.000

50.000

50.000

Procesmanager I-centrale

74.000

Programmakosten Spoorzone

400.000

400.000

400.000

Transformatie Oosterenk

397.000

397.000

B19 PAS

100.000

Inzet toezicht handhaving energielabel C kantoorgebouwen

12.000

12.000

Gebiedsvisie Zwartewaterallee

80.000

Herinrichting Industrieweg

245.000

Personeelskosten HWBP

100.000

100.000

100.000

Baten

Rijksbijdrage CDOKE (Klimaat- en Energiegelden)

-2631948

-726737

Dekking uit krediet warm thuis (CA budget energiearmoede 2023)

-1000000

Dekking milieuleges

-45.000

-45000

Dekking reserve bestemmingsplannen

-577.000

-129000

Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

-250.000

-500000

Programma 7 Vitale wijken

2.148.308

1.045.863

937.214

50.000

Lasten

Onderhoudsreserve recreatieplassen

9.568

28.898

33.063

30.317

Onderhoudsreserve Kleine Veer

89.584

76.695

54.275

66.352

Onderhoudsreserve verhuurde panden

1.427.416

1.427.416

1.427.416

1.427.416

Stimuleringsfonds Iniatiefrijk Zwolle

50.000

50.000

50.000

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

240.000

240.000

240.000

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

100.000

-100.000

Eikenprocessierups

150.000

150.000

150.000

150.000

Voortzettings procesmanager Wijthmenerplas

76.209

Herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1

83.000

Ruimte voor de Vecht

10.269

12.033

13.884

Extra inzet op huidige GGP

252.417

Bewonersinitiatieven

150.000

150.000

150.000

Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden

110.500

110.500

Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud

300.000

300.000

300.000

Meekoppelkansen HWBP-project IJsselwerken (Zwolle-Olst)

605.000

Ruimte voor de Vecht 2023-2026

33.330

33.330

33.330

Maatschappelijke voorzieningen

240.000

Baten

Onderhoudsreserve recreatieplassen

-9.568

-28.898

-33.063

-30.317

Onderhoudsreserve Kleine Veer

-89.584

-76.695

-54.275

-66.352

Onderhoudsreserve verhuurde panden

-1.427.416

-1.427.416

-1.427.416

-1.427.416

Voorziening afval

-252.417

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

1.110.986

641.589

495.721

800.000

Lasten

Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed

91.250

Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant

69.111

69.111

69.111

Postitionering Hartstad

200.000

190.000

Capaciteit IZ, BRP

85.500

85.500

Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028

600.000

600.000

750.000

800.000

Invoering nieuwe participatieaanpak

350.000

Projectleiding WMEBV

84.000

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

523.227

544.387

566.607

Implementatie en doorontwikkeling Klant interactie servicesysteem (KISS)

55.000

Verlengen inzet trainer versimpelteam

35.000

Transitie dienstverleningsplatform Dimpact

196.000

196.000

196.000

Plan van aanpak verbeterslag kwaliteit stukken bestuur

35.000

Baten

Bijdrage andere gemeenten penvoerderschap Ruimte voor de Vecht

-130.806

-136.095

-141.651

Bijdrage provincie penvoerderschap Ruimte voor de Vecht

-174.409

-181.463

-188.869

Bijdrage derden penvoerderschap Ruimte voor de Vecht

-174.410

-181.464

-188.870

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

-523.227

-544.387

-566.607

Uit budget POK gelden

-119.000

Bijdrage reserve incidentele bestedingen onderzoek ontrechting en rechtsherstel

-91.250

Programma 9 Bedrijfsvoering

5.118.548

3.167.533

1.044.639

0

Lasten

Informatiesamenleving

250.000

250.000

WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid

300.000

300.000

Versterking strategisch management

616.000

Public Affairs

63.250

63.250

63.250

Management Sociaal

281.000

Overschrijding bandbreedte

240.250

Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

441.193

441.193

Dekking Strategisch Adviseur Fysiek Domein

71.100

71.100

Subsidieverwerving

25.000

25.000

25.000

Externe uitbreiding vergaderzalen

38.000

38.000

Gebiedsgerichte aanpak

400.000

500.000

Innovatie en advies

524.600

Werkplek 2025, modernisering applicatielandschap

300.000

Uitbreiding formatie afdeling juridische zaken

139.349

139.349

Vervanging financieel systeem

850.000

1.200.000

900.000

Team Wonen (overhead)

14.500

14.500

Formatie afdeling MO (overhead)

14.500

14.500

Vindplaats schulden (overhead)

14.500

Sociaal Herstel Plan capaciteit uitbreiding MO (overhead)

29.000

29.000

Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (overhead)

49.945

49.945

Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie)

14.500

14.500

14.500

Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden

14.500

14.500

Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant

12.889

12.889

12.889

Capaciteit IZ, BRP (overhead)

14.500

14.500

Transitie dienstverleningsplatform Dimpact (overhead)

29.000

29.000

29.000

Raadplegen en betrekken medewerkers gemeente Zwolle

50.000

Opgavegericht werken

318.035

Zwolle op Kracht potentialpool

115.245

Procesgericht werken 1 FTE coördinator

112.000

112.000

RPA Robotisering

201.335

Uitbreiding formatie afdeling Financiën

112.000

112.000

Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3 FTE managementassistenten

207.000

207.000

Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 0,6 FTE management

79.800

Verbeteren concernsturing (programmeren, prioriteren, beleidscyclus)

90.000

Baten

Formatie afdeling MO/ bijdrage reserve NUTVW

-14.500

-14.500

Sociaal Herstel Plan overhead capaciteit MO/ bijdrage reserve NUTVW

-29.000

-29.000

Vindplaats schulden (overhead)/ bijdrage reserve NUTVW

-14.500

Versterking strategisch management/ bijdrage reserve NUTVW

-175.000

Overschrijding bandbreedte

-240.250

Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

-441.193

-441.193

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

-6.919.250

11.736.774

-3.698.089

-850.000

Lasten

WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid

-268.000

-289.000

Storting in reserve incidentele bestedingen

15.700.000

24.500.000

2.000.000

0

Baten

Decentralisatieuitkering inzet handhaving energielabel C kantoorgebouwen

-12.000

Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken (reserve incidentele bestedingen)

-500.000

-500.000

Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen)

-300.000

-300.000

-300.000

Verrekening met CA budget voor energiearmoede (reserve incidentele bestedingen)

-500.000

Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen)

-300.000

-300.000

-300.000

Verrekening met CA cultuur

-705.000

Gemeentefonds mbt omgevingswet

-400.000

-450.000

Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (omgevingswet)

-58.000

-58.000

Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitalgoederen)

-300.000

-300.000

-300.000

Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen

-105.500

-398.000

50.000

Verrekening met de algemene concernreserve

-567.000

Verrekening met reserve incidentele bestedingen

-18.603.750

-10.168.226

-4.848.089

-850.000

Toelichting incidentele baten en lasten bedragen > € 200.000

Programma 1 Samen sterk in Zwolle

 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de hervormingen van het sociaal domein verder vorm te geven.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om Samen Zwolle vorm te geven.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling
 • Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Integraal bestedingsvoorstellen vluchtelingen en asielzoekers.
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ondertussengroep statushouders
 • Bij Berap 2023-1 en septembercirculaire 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor project sturingsinformatie jeugd

Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid

 • Bij de begroting 2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders
 • Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het aannemen van kwaliteitsmedewerkers Wijkteams.

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

 • Bij de begroting 2022 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor podiumgezelschap
 • Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor duurzame economische ontwikkeling.
 • Bij de begroting 2024 is er incidenteel middel beschikbaar gesteld voor Circulair economie.
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanpak bedrijventerreinen
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Ons stadshart van morgen

Programma 6 Toekomstgerichte stad

 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor borgen ruimtelijke kwaliteit stadsbouwmeester
 • Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanvulling Omgevingsvisie.
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het Regieteam stedelijke ontwikkeling (v.h. regie versnelling woningbouw)
 • Bij de begroting 2024 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier.
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Visie Holtenbroek.
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Flexwoningen.
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het ECO-team.
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Klimaatadaptie.
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Novex-regio Zwolle/Programma Stedelijk Zwolle.
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Omgevingswet gerelateerde activiteiten.
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw.
 • Bij de begroting 2024  zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten)
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Zero Emissie Zone CDOKE
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Energietransitie
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Netcongestie.
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten Spoorzone
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor transformatie Oosterenk
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor herinrichting Industrieweg

Programma 7 Vitale wijken

 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het beheer buitenruimte op orde
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed.
 • Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Extra inzet op huidige GGP.
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor meekoppelkansen HWBP-project IJsselwerken (Zwolle-Olst)
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke voorzieningen

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

 • Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het invoeren van nieuwe participatieaanpak
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.

Programma 9 Bedrijfsvoering

 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programmaplan Informatiesamenleving
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO)
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de strategische sturing
 • Bij de begroting 2024 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Gebiedsgerichte aanpak
 • Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Innovatie en advies
 • Bij de begroting 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Modernisering applicatielandschap werkplek 2025
 • Bij de begroting 2024 zijn er meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van een nieuw financieel systeem.
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor opgavegericht werken
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor RPA Robotisering
 • Bij de begroting 2023 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie op de afdeling Top-services
 • Bij Berap 2023-1 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Management Sociaal

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

 • De verrekeningen met de reserve incidentele bestedingen betreft de dekking van de incidentele bestedingsvoorstellen die onder de diverse programma's zijn opgenomen op basis van de begroting 2024 en eerdere besluitvorming.
 • Daarnaast worden enkele incidentele posten die verband houden met het coalitieakkoord gedekt uit het structureel beschikbaar gestelde budget.
 • Via de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de Wet Open Overheid en Duurzame toegankelijkheid.
 • Het saldo op de structurele begroting 2024 van € 15,7 miljoen is incidenteel toegevoegd aan de reserve incidentele bestedingen.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25