Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Deze paragraaf Grondbeleid gaat in op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)  en bevat:

  • De visie op het grondbeleid;
  • De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
  • Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • Risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25