Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 1. Samen Sterk in Zwolle

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2022

261.472.053

31.446.616

-230.025.437

27.966.994

11.741.789

-246.250.642

Begroting 2023

257.831.507

15.100.360

-242.731.147

981.136

1.171.194

-242.541.089

Begroting 2024

271.321.446

16.279.057

-255.042.389

395.704

2.607.827

-252.830.266

Begroting 2025

271.450.191

16.287.056

-255.163.135

395.704

2.461.575

-253.097.264

Begroting 2026

269.524.186

16.610.365

-252.913.821

395.704

1.588.673

-251.720.852

Begroting 2027

269.416.098

16.504.899

-252.911.199

395.704

1.563.591

-251.743.312

Ontwikkelingen 2023 - 2024

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2024

2025

2026

2027

Opmerking

- Stadsuitbreiding onderwijs

211.000

484.000

757.000

- Coalitieakkoord: sociaal domein

500.000

500.000

500.000

- Vervangingsbudget kunstgrasvelden

111.000

235.000

372.000

- Stelpost onderwijsinvesteringen

379.000

487.000

597.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2024

2025

2026

2027

Opmerking

- Hervormingsagenda Sociaal Domein

440.000

440.000

PPN 21-24

- Formatie afdeling MO

97.500

97.500

Begroting 22

- SHP capaciteitsuitbreiding MO

195.000

Begroting 22

- Dekking reserve formatie afdeling MO

-97.500

-97.500

Begroting 22

- Dekking reserve SHP capaciteitsuitbreiding MO

-195.000

Begroting 22

- Regievoerder begeleidingscommissie

65.093

65.093

Najaar 2022

- Maatschappelijk vastgoed

75.836

75.836

Najaar 2022

- Formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek

700.000

700.000

Najaar 2022

- Ondertussengroep Statushouders

670.460

518.459

Najaar 2022

- Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermd thuis

390.000

390.000

RB 30-05-23

- Dekkking reserve lokaal inrichten toegang beschermd wonen

-390.000

-390.000

RB 30-05-23

- Project sturingsinformatie jeugd

118.000

Sept.circ 21

- Dekking reserve Project sturingsinformatie jeugd

-118.000

Sept.circ 21

- Vindplaats schulden

76.500

RB 12-11-21

- Dekking reserve vindplaats schulden

-76.500

RB 12-11-21

- Diversiteit en inclusie beleid

115.000

115.000

115.000

Najaar 2022

- Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026

192.540

172.540

162.540

Najaar 2022

- Nu Niet Zwanger

107.971

107.972

Berap 2022-2

- Dekking reserve Nu Niet Zwanger

-43.933

-43.934

Berap 2022-2

- Kinderraad- en burgemeester

68.400

Najaar 2022

- SHP opbouwwerk Travers

130.000

130.000

RB 12-11-21

- Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers

-130.000

-130.000

RB 12-11-21

- Dekking Provinciale bijdrage ondertussengroep Statushouders

-244.015

-92.014

Najaar 2022

- Sportakkoord

85.143

85.143

65.466

Voorjaar 2023

- Dekking rijksbijdrage sportakkoord

-85.143

-85.143

-65.466

Voorjaar 2023

- Ontwikkeling dashboard jeugd

100.000

Voorjaar 2023

- Onderhoudsreserve sportaccommodaties

378.380

447.776

303.996

836.972

Begroting 24

- Onderhoudsreserve sportaccommodaties

-378.380

-447.776

-303.996

-836.972

Begroting 24

- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra

50.816

50.816

50.816

50.816

Begroting 24

- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra

-50.816

-50.816

-50.816

-50.816

Begroting 24

Voorgestelde mutaties

2024

2025

2026

2027

Opmerking

Afronden borging Doorbraakmethode

139.575

Incidenteel

Afronden borging Doorbraakmethode

21.600

21.600

21.600

Structureel

Aanpak mensenhandel, deel capaciteit

71.000

Incidenteel

Sport, bezuiniging Sport

81.316

81.316

81.316

81.316

Structureel

Doelgroepenvervoer (WMO vervoer), rolstoelen

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Structureel

Doelgroepenvervoer Leerlingenvervoer

690.000

590.000

490.000

400.000

Structureel

Adviseur datagedreven werken

139.349

139.349

139.349

139.349

Structureel

Projectassistenten Sociaal domein

199.636

199.636

199.636

199.636

Structureel

Herdenkingsmonument Keti Koti

130.000

Incidenteel

Relatie en scheidingsteam

353.565

353.565

353.565

353.565

Structureel

Dekking budget opvoedingsondersteuning

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Structureel

Relatie en scheidingsteam

140.307

Incidenteel

Beleidsadviseur Huiselijk Geweld

92.899

Incidenteel

Begeleiding ex-gedetineerden

43.421

Incidenteel

Beroepsonderwijs (zwolse9) & Arbeidsmarkt

130.000

130.000

130.000

Incidenteel

Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers

2.206.753

2.380.604

2.312.916

1.754.858

Incidenteel

Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine

-2.206.753

-2.380.604

-2.312.916

-1.754.858

Incidenteel

Sportpark Marslanden

50.000

Incidenteel

Informatiepunt Digitale Overheid

122.734

122.734

122.734

122.734

Structureel

Informatiepunt Digitale Overheid

-122.734

-122.734

-122.734

-122.734

Structureel

Restant budget CA

-€ 149.318

-€ 669.318

-€ 743.356

-€ 1.020.896

Structureel

Mutatie ivm dekking uit SPUK GALA uitv.plan gezondheid

-€ 100.000

-€ 100.000

-€ 100.000

-€ 81.332

Structureel

Mutatie ivm dekking uit GF Schouden gelden (op orde etc)

-€ 104.000

-€ 104.000

-€ 104.000

-€ 104.000

Structureel

Beschikbaar restantbudget sociaal herstelplan

-€ 220.682

-€ 10.682

-€ 371.644

-€ 72.772

Incidenteel

Overzicht en vindbaarheid initiatieven

€ 50.000

Structureel

Vitaal en veilig ouder worden

€ 175.000

€ 175.000

€ 175.000

€ 375.000

Structureel

Cultuursensitief werken

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Structureel

Dementievriendelijk werken

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

Structureel

Opbouwwerk

€ 130.000

€ 130.000

Structureel

SamenZwolle

€ 100.000

€ 100.000

Structureel

SamenOuderen

€ 120.000

€ 120.000

Structureel

Clubkadercoach

€ 70.000

Structureel

Beweegmakelaar

€ 60.000

Structureel

OT SWT 0-4 jarigen

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

Incidenteel

Dekking uit rijksgeld OAB

-€ 150.000

Incidenteel

Investeren in gewone leven

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

Incidenteel

Jongerenplatform

€ 75.000

Incidenteel

Think op school

€ 35.000

€ 70.000

Incidenteel

Formatie SWT OT bij VO

€ 134.000

€ 234.000

€ 234.000

€ 234.000

Structureel

Beleidsmedewerkers Jeugd

247.732

247.732

247.732

247.732

Structureel

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25