Financiën

EMU-saldo

EMU-saldo

De wet HOF is de uitvoering van een Europese afspraak gericht op stabiliteit van de Eurozone. Voor de uitvoering van deze afspraak wordt gewerkt met de berekening van het EMU-saldo. Dit is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de totale overheid (zowel het Rijk als de provincies, gemeenten en waterschappen).

De in Europees verband gemaakte afspraak houdt in dat het nationale EMU-saldo niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Dit wordt vertaald naar een norm voor de gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen, maar in Europees verband wordt enkel gekeken naar de 3% voor Nederland als geheel. in het Bestuurlijk Overleg tussen rijk en mede-overheden is afgesproken dat de macronorm voor de mede-overheden voor de jaren 2020 tot en met 2023 -0,4% van het bbp bedraagt. Voor de gemeenten als geheel ligt de macronorm op -0,27%.
Het rijk heeft die gemeentelijke macronorm vertaald naar een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. Voor Zwolle is deze in 2023 gesteld op - € 25,80 mln. De EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel van de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm.
In verband met de Corona-pandemie zal deze norm momenteel niet de hoogste prioriteit hebben.

De berekening van het EMU-saldo voor de gemeente Zwolle is hieronder opgenomen.

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

58.117.000

-16.892.000

1.373.000

8.148.000

-2.556.000

454.000

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

6.178.000

45.523.000

20.411.000

19.873.000

16.591.000

-14.301.000

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-260.000

-1.592.000

-1.055.000

-1.025.000

-1.235.000

-1.158.000

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-43.130.000

-23.140.000

-19.467.000

15.920.000

1.077.000

-1.698.000

5.

(-)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

0

Berekend EMU-saldo (+ = nadelig, -/- = voordelig)

94.809.000

-40.867.000

-626.000

-28.670.000

-21.459.000

15.295.000

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25