Financiën

Overzicht reserves

Overzicht reserves

Naam reserve

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2024

Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden

Algemene reserve

10

81.483.538

4.750.000

10.567.287

75.666.251

Subtotaal type weerstands- en risicoreservering

81.483.538

4.750.000

10.567.287

75.666.251

0

Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen

7

133.587

16.240

117.347

Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel

133.587

0

16.240

117.347

0

ICT investeringen

9

1.011.284

914.185

97.099

Kapitaallasten wagenpark

9

36.461

36.461

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

6

0

19.000.000

19.000.000

0

Dekkingsreserve kapitaallasten

div.

33.554.899

245.000

1.143.315

32.656.584

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

9

1.819.757

180.530

171.017

1.829.270

Onderhoud Recreatieplassen

7

431.365

74.751

85.777

420.339

Onderhoud Kleine Veer

7

14.076

3.111

9.706

7.481

Onderhoud wijk- en buurtcentra

1

55.356

50.816

50.816

55.356

Onderhoud sportaccommodaties

1

667.120

344.888

398.267

613.741

Onderhoud verhuurde panden

7

3.251.715

1.603.608

1.427.413

3.427.910

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

9

10.761

218.806

218.806

10.761

Onderhoud beheer openbare ruimte

7

192.321

32.103

73.800

150.624

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

8

0

0

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

9

1.409.340

1.050.469

297.000

2.162.809

148.995

Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

42.454.455

22.804.082

23.790.102

41.468.435

148.995

Nog uit te voeren werken sociaal

1-4

9.897.498

3.065.686

6.831.812

Nog uit te voeren werken fysiek

5-7

1.027.865

9.110.852

9.538.283

600.434

Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

8-10

218.500

204.000

14.500

Reserve incidentele bestedingen

div.

36.976.357

25.700.000

43.680.257

18.996.100

Parkeren bereikbaarheidsfonds

6

6.121.442

4.343.997

3.945.790

6.519.649

1.334.000

Bestemmingsplannen

6

444.340

180.000

577.000

47.340

Gebiedsbeheersplan

7

9.892.046

39.568

500.000

9.431.614

9.431.614

Spoorzone

6

8.516.317

2.797.060

816.334

10.497.043

Voorsterpoort

6

283.704

283.704

Verkiezingen

8

79.740

317.152

276.000

120.892

Beschermd wonen

3

7.410.104

1.590.000

5.820.104

3.000.000

Investeringsfonds strategische investeringen

10

17.124.732

33.585.000

3.500.000

47.209.732

44.000.000

Subtotaal type overige bestemmingsreserves

80.867.913

42.488.629

64.193.350

59.163.192

13.765.614

Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening

Totale omvang reserves

204.939.493

70.042.711

98.566.979

176.415.225

13.914.609

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25