Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen 2024
De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in het onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn het bezit van de gemeente. Deze investeringen heeft de gemeente in het verleden gedaan en vergen daarna regelmatig onderhoud. Voorbeelden zijn wegen, kunstwerken, riolering, gebouwen, speelvoorzieningen en groen. Het onderhouden van kapitaalgoederen is noodzakelijk om ze blijvend te laten functioneren en daarmee bij te dragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Het algemene beleidskader voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte is vastgelegd in de door de Raad vastgestelde Omgevingsvisie in 2021. Vergeleken bij de eerdere vervallen visies is de ambitie om, naast de winkelcentra, een groter gebied op een hoog niveau te onderhouden (het Zwolse Centrumgebied). Dit is aanleiding geweest om de concept Nota beheer Kapitaalgoederen buitenruimte 2023-2026 op te stellen. Deze is integraal onderdeel van de begroting 2024. Samen met de in 2022 vastgestelde ‘Kadernota vastgoedmanagement’ en ‘Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Zwolle’ hebben we daarmee de kapitaalgoederen in beeld in lijn met deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting.

Vanuit beheer en onderhoud actualiseren we jaarlijks de beheerplannen en leveren onze onderhouds- en vervangingsbehoefte aan de MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP) ten behoeve van de integrale programmering. De horizon rekken we steeds verder op om uiteindelijk minimaal 10 jaar vooruit te kunnen kijken. Dit is nodig voor álle opgaven (ook de opgaven als woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie) om een slimme programmering te kunnen doen.
De beheerplannen zijn input voor de nota’s. Ze maken ook inzichtelijk wat het betekent (in activiteiten en geld) om te voldoen aan de Omgevingsvisie en landelijke wet- en regelgeving. Op basis van de inspecties en monitoring bepalen we hoe de kapitaalgoederen er nu bijliggen en welk onderhoud en/of vervanging nodig is om te voldoen aan de ambities van de Visie en wet- en regelgeving.
De onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van de verschillende kapitaalgoederen voeden het MJOP. Het optimaliseren van het MJOP is een continu proces. Van beheer participeren wij daar actief in. Het vraagt de 10 jaren doorkijk van de opgaven van internen en externen.
De concept Nota beheer Kapitaalgoederen buitenruimte 2023-2026 en de vastgoednota’s beschrijven naast de benodigde middelen voor instandhouding ook hoe we omgaan met alle opgaven in de stad, zoals de woningbouwimpuls, mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie (en verduurzamen) en circulariteit.

De beschrijving uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft veel raakvlakken met de ambities en doelen uit programma 7. Vitale Wijken.

Indeling paragraaf:
De paragraaf kapitaalgoederen geeft per onderdeel inzicht in:

  • Het beleidskader
  • De uitvoering
  • Relevante ontwikkelingen
  • Financiën
  • Risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25