Home

Algemeen

Inleiding

In de Perspectiefnota (PPN) 2024-2027 hebben wij de hoofdlijnen geschetst voor het beleid van de komende jaren. De keuzes uit de PPN werken we in deze begroting verder uit. Daarmee zetten we ook de lijn voort van het coalitieakkoord uit 2022. We zetten brede welvaart centraal. Dat betekent dat we werken aan een duurzame samenleving, waarin iedereen mee kan doen en een (t)huis heeft. In het coalitieakkoord hebben we dit meer inhoud gegeven en in de PPN hebben we een aantal thema’s benoemd die de komende jaren extra aandacht nodig hebben.

Hoewel de financiën van gemeentes in Nederland onder druk blijven, hebben we de ruimte om de komende jaren te investeren in Zwolle. Bovenop de al in het coalitieakkoord en de begroting voor 2023 afgesproken investeringen. Daarmee kunnen we forse stappen in het realiseren van onze ambities. En kunnen we werk maken van grote opgaven als de energietransitie, de nieuwe mobiliteitsstrategie en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd blijft het nodig om keuzes te maken en scherp te kijken naar de inzet van onze capaciteit en middelen. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Daarom kiezen we ervoor de focus te leggen op uitvoering van bestaande plannen en beleid.

De toekomst van Zwolle maken we samen met onze inwoners, partners en ondernemers. Daarom maken we werk van de invoering van de onze participatieaanpak Hanza!, zodat iedereen in Zwolle mee kan praten over en invloed uit kan oefenen op initiatieven die in onze stad worden genomen. Ook stellen we extra middelen beschikbaar voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven. Zo stimuleren we de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande stad. Dat doen we ook door geld te steken in de vernieuwing van de skatebaan in Park de Wezenlanden en een inhaalslag te maken met het onderhoud van onze wegen.

Zwolle is een sociale stad. Vanuit die basis bouwen we verder aan een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen en bestaanszekerheid voor onze inwoners. Met de nadruk op preventie, gezondheid en een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg, dichtbij de inwoner. Zo breiden we pilots met het relatie- en scheidingsteam uit naar alle wijken en krijgt de seniorenagenda verdere invulling met Vitaal en Veilig Thuis. In 2024 gaan we door met het programma Warm Thuis. We streven naar een (t)huis voor iedereen. Daarom werken we aan woonvormen voor inwoners met een hulpvraag, streven naar voldoende woningen voor onder meer jongeren en statushouders en bieden we opvang aan vluchtelingen. We willen dat jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. En voorkomen dat ze betrokken raken bij criminaliteit. Daarom stellen we onder meer vier jeugdboa’s aan.

Belangrijke opgave voor de komende jaren is het zorgen voor voldoende woningen. We zetten onze inspanningen op dit gebied voort, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van flexwoningen. We hebben in kaart gebracht welke mogelijkheden we hebben om woningbouw (weer) op gang te brengen of te versnellen. En daar waar mogelijk maatregelen genomen. Dat proces zetten we in 2024 door. Om ook op langere termijn voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de groei en ontwikkeling van de stad vullen we de strategische investeringsagenda aan tot een bedrag van 50 miljoen euro. We werken verder aan de aanvulling van de omgevingsvisie om keuzes te kunnen maken over waar en hoe we de toekomstige groei kunnen opvangen.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord investeren wij  de komende jaren in cultuur. We zien nu dat de culturele sector onder toenemende financiële druk staat. Een belangrijke reden daarvoor zijn de fors gestegen lasten. De komende maanden brengen we in kaart wat precies de gevolgen zijn en komen bij de komende Perspectiefnota met een integraal voorstel voor de inzet van de middelen voor cultuur de komende jaren. Ook evenementen hebben te maken met stijgende kosten en daarom zetten wij de incidentele middelen voor evenementen in 2024 door.  

Wij willen onze beloften waarmaken: opgaven en vastgestelde ambities realiseren en een betrouwbare overheid zijn die nabij is en op een goede manier beleid uitvoert. Dat vraagt een gemeentelijke organisatie die hiervoor is toegerust en beschikt over voldoende capaciteit. We zetten nu de volgende stap om de basis op orde te brengen, de balans in de organisatie te verbeteren en de te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Dat doen we door gericht te investeren in extra capaciteit, versterking van sturing en in datagedreven werken. Op deze manier vergroten wij onze uitvoeringskracht. Ook reserveren wij een bedrag op onze begroting om snel te kunnen inspelen op kansen de arbeidsmarkt en knelpunten in de organisatie snel te kunnen oplossen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25