Financiën

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning

168.125.371

557.640.041

389.514.670

Bestuur

9.152.719

1.139.148

-8.013.571

Burgerzaken

8.539.998

2.997.174

-5.542.824

Beheer overige gebouwen en gronden

11.398.792

16.339.937

4.941.145

Overhead

64.547.711

2.508.338

-62.039.373

Treasury

3.742.386

4.911.204

1.168.818

OZB woningen

666.666

20.991.000

20.324.334

OZB niet-woningen

666.667

33.782.000

33.115.333

Parkeerbelasting

5.578.782

5.578.782

Belastingen overig

490.840

1.236.084

745.244

Algemene en overige uitkeringen

403.325.055

403.325.055

Overige baten en lasten

2.536.320

-2.536.320

Vennootschapsbelasting

178.561

-178.561

Mutaties reserves

66.204.711

64.831.319

-1.373.392

Veiligheid

18.301.655

168.499

-18.133.156

Crisisbeheersing en brandweer

11.266.441

-11.266.441

Openbare orde en veiligheid

7.035.214

168.499

-6.866.715

Verkeer, vervoer en waterstaat

29.937.802

9.561.553

-20.376.249

Verkeer en vervoer

21.657.167

1.720.736

-19.936.431

Parkeren

7.489.929

7.249.840

-240.089

Recreatieve havens

107.554

53.994

-53.560

Economische havens en waterwegen

525.374

462.101

-63.273

Openbaar vervoer

157.778

74.882

-82.896

Economie

6.235.406

1.781.747

-4.453.659

Economische ontwikkeling

1.641.602

-1.641.602

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

58.522

-58.522

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

839.951

843.940

3.989

Economische promotie

3.695.331

937.807

-2.757.524

Onderwijs

26.008.656

6.428.440

-19.580.216

Onderwijshuisvesting

14.396.284

13.653

-14.382.631

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

11.612.372

6.414.787

-5.197.585

Sport, cultuur en recreatie

48.310.947

2.708.606

-45.602.341

Sportbeleid en activering

2.155.613

671.332

-1.484.281

Sportaccommodaties

8.579.893

1.641.180

-6.938.713

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

12.686.467

126.177

-12.560.290

Musea

3.929.216

-3.929.216

Cultureel erfgoed

714.807

-714.807

Media

5.310.874

-5.310.874

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

14.934.077

269.917

-14.664.160

Sociaal domein

341.822.912

65.966.065

-275.856.847

Samenkracht en burgerparticipatie

18.874.889

207.283

-18.667.606

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

23.719.500

238.147

-23.481.353

Inkomensregelingen

80.929.330

56.033.538

-24.895.792

WSW en beschut werk

17.194.368

-17.194.368

Arbeidsparticipatie

11.847.153

1.957.040

-9.890.113

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.205.338

96.338

-8.109.000

Begeleiding (WMO)

1.766.939

-1.766.939

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

27.249.670

1.038.322

-26.211.348

Jeugdhulp begeleiding

12.515.523

-12.515.523

Jeugdhulp behandeling

303.292

-303.292

Jeugdhulp dagbesteding

974.417

-974.417

Jeugdhulp zonder verblijf overig

5.523.163

-5.523.163

Pleegzorg

2.841.193

-2.841.193

Gezinsgericht

2.595.894

-2.595.894

Jeugdhulp met verblijf overig

11.936.617

-11.936.617

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

12.961.604

-12.961.604

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

3.007.670

-3.007.670

Gesloten plaatsing

1.152.624

-1.152.624

Beschermd wonen (WMO)

71.255.190

2.330.755

-68.924.435

Maatschappelijk en vrouwenopvang (WMO)

22.064.208

4.064.642

-17.999.566

Jeugdbescherming

4.194.339

-4.194.339

Jeugdreclassering

709.991

-709.991

Volksgezondheid en milieu

29.567.386

29.570.907

3.521

Riolering

7.158.958

8.898.738

1.739.780

Afval

15.317.565

19.200.624

3.883.059

Milieubeheer

5.597.940

100.000

-5.497.940

Begraafplaatsen en crematoria

1.492.923

1.371.545

-121.378

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

121.216.525

115.700.802

-5.515.723

Ruimte en leefomgeving

1.757.809

29.676

-1.728.133

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

111.050.101

110.795.765

-254.336

Wonen en bouwen

8.408.615

4.875.361

-3.533.254

Taakvelden

789.526.660

789.526.660

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25