Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Beschrijving

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Klik hier voor alle programma's en doelen.

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.1 Raad

2.637.783

0

2.637.783

0

0

2.637.783

Doel 8.1.2 College

5.410.363

0

5.410.363

0

91.250

5.319.113

Doel 8.1.3 Regio Zwolle

1.139.148

1.139.148

0

0

0

0

Doel 8.2.1 Dienstverlening

9.998.789

4.368.719

5.630.070

317.152

292.240

5.654.982

Totaal

19.186.083

5.507.867

13.678.216

317.152

383.490

13.611.878

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2024 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2022

Resterend krediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025 en verder

Doel 8.1.1 Raad

158.720

158.720

158.720

Doel 8.2.1 Dienstverlening

5.317.770

4.516.641

801.129

801.129

Totaal

5.476.490

4.516.641

959.849

959.849

0

0

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 8 .

Overzicht bestedingsvoorstellen

Structurele bestedingsvoorstellen

2024

2025

2026

2027

28

Overhead Regio Zwolle 

     587.000

     587.000

      587.000

      587.000

Dekking uit bijdrage Regio

   -290.000

   -391.000

     -587.000

     -587.000

Dekking uit bedrijfsvoeringsreserve

   -297.000

   -196.000

29

Paspomaat

       30.000

       30.000

        30.000

        30.000

30

Uitbreiding formatie Verkiezingen 

       40.050

       40.050

        40.050

        40.050

 

Incidentele bestedingsvoorstellen

2024

2025

2026

2027

50

Invoering nieuwe participatieaanpak 

350.000

51

Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028

600.000

680.000

750.000

800.000

52

Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht bij Regio Zwolle

523.227

544.387

566.607

Dekking deelnemende partijen

-523.227

-544.387

-566.607

53

Projectleiding WMEBV

84.000

Dekking uit budget versterking dienstverlening (POK-gelden)

-84.000

54

Implementatie en doorontwikkeling Klant interactie servicesysteem (KISS)

55.000

55

Verlengen inzet trainer versimpelteam 

35.000

Dekking uit POK budget en regulier budget programma dienstverlening

-35.000

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25